PACIENTŲ APTARNAVIMO IR PLANINIŲ AMBULATORINIŲ IR ODONTOLOGINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ETAPINIO ATNAUJINIMO IR TEIKIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILKIJOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRE TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos Valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr.1019 „Dėl planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoje plano rengimo reikalavimų“ VšĮ Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centro (-toliau Centras) parengtas planinių asmens sveikatos priežiūros etapinio atnaujinimo ir teikimo planas. 1.2. Planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo planas (toliau – Planas) skirtas saugiam etapiniam ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų (-toliau Paslaugos) teikimo atnaujinimui Centre siekiant užtikrinti tinkamą infekcijų kontrolę personalo, pacientų ir aplinkos atžvilgiu ir užkirsti kelią COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimui. 1.3. NSPP – nuotolinė sveikatos priežiūros paslauga. II. PACIENTŲ APTARNAVIMO IR AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO PRINCIPAI 2.1. Centre karantino švelninimo laikotarpiu planinių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimas atnaujinamas vadovaujantis pacientų srautų valdymo principu, kad pacientai tarpusavyje nesusitiktų ir taip būtų išvengta bent kokio tarpusavio kontakto. 2.2. Karantino švelninimo laikotarpiu prioritetinėmis išlieka nuotolinės sveikatos priežiūros paslaugos (toliau-NSPP): 2.2.1. vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymas, 2.2.2. konsultacijos, 2.2.3. elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimas ir tęsimas, 2.2.4. gydytojų tarpusavio konsultacijos, 2.2.5. slaugytojo konsultacijos todėl pacientai, registruojami tik nuotolinėms šeimos, vidaus ligų, vaikų ligų gydytojų, gydytojo psichiatro (-toliau gydytojas) ar slaugytojo sveikatos priežiūros paslaugoms. 2.3. Tiesioginei konsultacijai pacientus registruoja tik patys gydytojai arba slaugytojos. 2.4. Gydytojui ar slaugytojui nusprendus NSPP neteikti (negalima įsitikinti paciento ar jo atstovo pateikiamų duomenų apie sveikatą tikrumu, negalima įvertinti paciento sveikatos būklės be apžiūros ir pan.), pacientas registruojamas į konsultaciją pasibaigus karantinui įprastine tvarka. Apie atsisakymo suteikti NSPP pacientui priežastį įrašoma formoje Nr. E025. 2.5. Pacientai, pageidaujantys tiesioginių sveikatos priežiūros paslaugų, atvykimo būtinumą ir priėmimo laiką derina su gydytoju ar kitu specialistu. 2.6. Jei gydytojas ar slaugytojas NSPP metu nustato, kad pacientui būtina atvykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą karantino laikotarpiu, nes nesuteikus pacientui laiku paslaugų, atsirastų poreikis būtinajai medicinos pagalbai arba reikšmingai pablogėtų paciento būklė, pacientui yra paskiriamas vizito laikas tokiu periodiškumu, kad būtų galima atlikti kabineto, kuriame buvo suteiktos paslaugos pacientui, pilną dezinfekciją. 2.7. Pradėdamas teikti NSPP, gydytojas ar slaugytojas pirmiausia išsiaiškina subjektyvią paciento sveikatos būklę (remdamasis paciento ar jo atstovo suteiktais duomenimis) ir sprendžia dėl tolesnio paslaugos teikimo. 2.8. Centro (poliklinikos) šeimos, vaikų ligų, gydytojo psichiatro, odontologinio, procedūrų kabinetų infrastruktūra: I aukštas (pagrindinis įėjimas): • šeimos gydytojų – 2 kabinetai; • vaikų ligų gydytojas – 1 kabinetas; • skiepų – 1 kabinetas; • procedūrų atlikimas – 1 kabinetas; • tvarstomasis - 1 kabinetas; • laboratorija – 1 kabinetas. II aukštas (pagrindinis įėjimas): • Odontologinis – 1 kabinetas; • akušerijos – 1 kabinetas; • šeimos gydytojų – 2 kabinetai; • reabilitacijos – 1 kabinetas‘ • slaugytojų – 1 kabinetas; • gydytojas psichiatras – 1 kabinetas (įėjimas šoninis šalia GMP).

​2.9. Tiesioginės sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos asmenims: 8.00 - 12.00 13.00- 18.00 Pirmadienis vyresniems nei 60 metų ir (ar) sergantiems lėtinėmis ligomis neturintiems virusinės infekcijos požymių ir vaikams iki 18 metų Antradienis nėščiųjų priežiūra, profilaktiniai sveikatos tikrinimai Trečiadienis sveiko vaiko diena ir suaugusiųjų skiepijimai Ketvirtadienis vyresniems nei 60 metų ir (ar) sergantiems lėtinėmis ligomis neturintiems virusinės infekcijos požymių ir vaikams iki 18 metų, nėščiųjų priežiūra Penktadienis vyresniems nei 60 metų ir (ar) sergantiems lėtinėmis ligomis neturintiems virusinės infekcijos požymių ir vaikams iki 18 metų, nėščiųjų priežiūra 2.10. Informacinėje sistemoje tiesioginėms sveikatos priežiūros paslaugoms skiriami 4 talonai gydytojams dirbantiems 1 etato krūviu. 2.11. Pacientai, kurie pageidauja prisirašyti įstaigoje, informacija teikiama telefonu registratūroje bei patariama atsispausdinti Centro svetainėje www.vilkijospspc.lt skelbiamą prašymo formą arba susiderinus su registratūros darbuotoja paimti iš registratūros prašymo formą bei užpildžius ją namuose vėliau pateikti į Centro statistikos kabinetą bei apsimokėti privalomą mokestį. III. PACIENTŲ APTARNAVIMO ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO PRINCIPAI 3.1. Tiesioginės sveikatos priežiūros paslaugos pacientams teikiamos griežtai paskirtu laiku: 3.1.1. Pacientas (esant būtinybei - ne daugiau kaip vienas lydintis asmuo) į įstaigą įleidžiamas likus ne daugiau kaip 10 min. iki paskirto vizito laiko. 3.1.2. Pacientai, laukdami patekimo į įstaigą, vienas nuo kito privalo laikytis saugaus 2 metrų atstumo (prie įstaigos durų esančių atžymų) ir dėvėti asmenines apsaugos priemones (Kaukės – privaloma, vienkartinės pirštinės rekomenduojama). Rekomenduojama laukti mašinoje. 3.1.3. Pacientui (esant būtinybei ir lydinčiam asmeniui) įeinant į Centro patalpas ir išeinant – privalo dezinfekuotis rankas dezinfektantu (Sterisol), kuris yra įėjus matomoje vietoje. 3.1.4. Paskirtas atsakingas asmuo visiems pacientams prie durų pamatuoja temperatūrą ir atžymi nustatytoje formoje, pakartotinai apklausiami dėl simptomų ir kontakto su COVID-19 pacientais, ar izoliacijoje esančiais asmenimis. 3.1.5. Pagal pacientų išankstinę registraciją ir priėmimo laiką, medicinos registratorė užregistruoja pacientą ir nukreipia specialisto konsultacijai. 3.1.6. Gydytojas, planuodamas tiesioginę konsultaciją, pacientui paskiria vizito laiką taip, kad per 1 val galėtų atvykti ne daugiau kaip 1 pacientas, kad po kiekvienos tiesioginės paciento konsultacijos ar procedūros būtų galima atlikti kabineto dezinfekciją pagal Centro vadovo patvirtintą 2020-04-14 Nr.36 higienos dezinfekcijos planą. 3.1.7. Maksimalus galimų pacientų priėmimas per darbo pamainą: 3.1.7.1. Gydytojui, akušerei, slaugytojai- 4 pacientai per 7 val. Konsultacijos planuojamos: 1 tiesioginė konsultacija, 2 nuotolinės konsultacijos. 3.1.8. Reikalavimai kontaktinių konsultacijų laikui ir patalpų valymui ir dezinfekcijai: 3.1.8.1. Kontaktinė konsultacijos trukmė gydytojo, akušerės, slaugytojo kabinete ne ilgiau -30 min. 3.1.8.2. Kabineto valymas ir dezinfekavimas -15 min.( minimalus ekspozicijos laikas); 3.1.8.3. Kabineto vėdinimas -15 min. 3.1.8.4. Gretimuose/tame pačiame kabinete (esant dviem darbo vietoms) tiesioginio kontakto su pacientu sveikatos priežiūros paslaugos neteikamos. Gydytojai/slaugytojos tarpusavyje suderina tiesioginio kontakto su pacientų priėmimo laiką (rytinėmis ir popietinėmis valandomis). 3.1.8.5. Visi pacientui paskirti tyrimai ir (ar) procedūros atliekamos vieno vizito metu. 3.1.8.6. Suteikus pacientui paslaugą, atžymima kiekvieno specialisto ir (ar) procedūrų kabineto išankstinės registracijos sąraše (lape) ir tik tada įleidžiamas sekantis pacientas. IV. PACIENTŲ APTARNAVIMO ODONTOLOGINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO PRINCIPAI 4.1. Centre dirba: 4.1.1. Gydytojai odontologai (2 darbuotojai), viso 1,75 etato; 4.1.2. Burnos higienistas (1 darbuotojas) – 0,25 etato krūvio; 4.1.3. Gydytojo odontologo padėjėja (1 darbuotojas) – 1,0 etato krūviu; 4.1.4. Valytoja (1 darbuotojas); 4.2. Centre yra vienas odontologinis kabinetas, kuriame yra 2 darbo vietos, kurios atskirtos pertvara. 4.3. Tiesioginio kontakto su pacientu konsultacijos bus vykdomos kabinete Nr. 302 nuo 8 iki 17 val. darbo dienomis. 4.3.1. 1,0 etato krūviu dirbantis gydytojas odontologas paslaugas teiks I,II,III nuo 8 iki 17 val. 4.3.2. 0,75 etato krūviu dirbantis gydytojas odontologas paslaugas teiks IV-V nuo 8 iki 17 val. 4.4. Gydytojas odontologas, planuodamas tiesioginę konsultaciją, pacientui paskiria vizito laiką taip, kad per 1 val galėtų atvykti ne daugiau kaip 1 pacientas, kad po kiekvienos tiesioginės paciento konsultacijos ar procedūros būtų galima atlikti kabineto dezinfekciją pagal Centro vadovo patvirtintą higienos dezinfekcijos planą ( nuvalyti paviršius, išvėdinti kabinetą): 4.4.1. Maksimaliam galimų pacientų priėmimui per darbo pamainą (gydytojui odonotologui dirbančiam 1 etato krūviu) skiriami 6 talonai. 4.5. Tiesioginio kontakto su pacientu kabinetų dezinfekcija atliekama kiekvieną dieną prieš pradedant darbą, po kiekvienos tiesioginio kontakto su pacientu procedūros ir baigus darbą. 4.6. Po kiekvieno tiesioginio kontakto. vizito su pacientu odontologinio kabineto patalpose esantys medicinos įrenginiai, daiktai, paviršiai valomi ir dezinfekuojami vadovaujantis Centro direktorės patvirtintu 2020-04-14 Nr.36 higienos dezinfekcijos planu. 4.7. Gydytojas odontologas nuotolinės konsultacijos metu atlieka paciento triažą. 4.7.1. Jeigu pacientas nepriklauso COVID-19 ligos rizikos grupei, pacientui nenustatoma virusinės kvėpavimo takų ligos simptomų ar aplinkybių, leidžiančių įtarti COVID-19 ligą, ar buvusį kontaktą su sergančiais COVID-19 asmenimis per paskutiniąsias 14 kalendorinių dienų, yra buvusi išvyka į užsienį per paskutiniąsias 14 kalendorinių dienų ir yra medicininių indikacijų kontaktinei konsultacijai, pacientas registruojamas odontologinės paslaugos teikimui. 4.7.2. Paciento epidemiologinė anketa pateikiama šio Plano Priede Nr. 6, užpildytas ir oasirašytas paciento Priedas 6 įklijuojamas į ambulatorinę kortelę. V. PACIENTAI, TURINTYS VIRUSINĖS INFEKCIJOS POŽYMIŲ 5.1. Pacientams, turintiems virusinės infekcijos požymių, VšĮ Vilkijos PSPC tiesioginės medicinos darbuotojų paslaugos neteikiamos. Pacientai konsultuojami nuotoliniu būdu.: 5.1.1. Nesveikstantiems pacientams, turintiems virusinės infekcijos požymių, šeimos gydytojas pataria skambinti 1808 dėl Covid-19 testo atlikimo mobiliame punkte. 5.1.2. Pacientams, kurie šeimos gydytojo buvo gydomi nuotoliniu būdu dėl virusinės infekcijos simptomų ar karščiavimo, būklei negerėjant tiesioginė šeimos gydytojo paslauga teikiama tik iš anksto suderinus ir įsitikinus neigiamu COVID-19 tepinėlio atsakymu (atliktu 1-2 d. laikotarpyje). Covid-19 tepinėlio atsakymo rezultatais gydytojas įsitikina pats ESPBI ir atsakymo duomenis įrašo į ambulatorinę kortelę. 5.1.3. Šeimos gydytojas, teikdamas NSPP karščiuojančiam pacientui, vadovaujasi Covid-19 atvejo kriterijais: Įtariamas atvejis. Asmuo su ūmia kvėpavimo takų infekcija (staigiai prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų: karščiavimas, kosulys, apsunkintas kvėpavimas) ir 14 dienų laikotarpiu iki simptomų pradžios keliavo ar gyveno teritorijose, kur vyksta COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) protrūkiai ar plitimas visuomenėje arba asmuo su ūmios kvėpavimo takų infekcijos simptomais ir buvęs artimame sąlytyje su patvirtintu ar tikėtinu COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atveju 14 dienų laikotarpiu iki simptomų pradžios arba asmuo su sunkia ūmia kvėpavimo takų infekcija (karščiavimas ir bent vienas kvėpavimo takų ligos simptomų – kosulys, apsunkintas kvėpavimas) ir kuriam būtina hospitalizacija ir nėra nustatyta kitos etiologinės priežasties, kuri paaiškintų šiuos simptomus. Tikėtinas atvejis. Įtariamas atvejis, kurio tyrimas dėl 2019-nCoV yra neaiškus arba kuriam tyrimo buvo neįmanoma atlikti dėl tam tikrų priežasčių. 5.1.4. Jeigu pacientas atitinka įtariamo ar tikėtino atvejo kriterijus, gydytojas priima sprendimą dėl tikslingumo pacientą siųsti į karščiavimo kliniką, užpildo siuntimą ESPBI IS ir elektroniniu būdu pasirašo elektroninio siuntimo į karščiavimo kliniką formą E027. 5.1.5. Siuntime aprašo ligos anamnezę, paciento sveikatos būklės įvertinimo informaciją ir paciento kontaktinius duomenis (mobiliojo ryšio telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas). Šeimos, vidaus ligų gydytojas informuoja pacientą, kad į karščiavimo kliniką taksi automobiliu ar viešuoju transportu vykti draudžiama. 5.1.6. Karščiuojantiems Kauno rajono gyventojams (18 - 60m.) sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centre pagal savivaldybės sudarytą sutartį adresu Vytauto, Garliava. 5.2. Jeigu pacientui, kuriam buvo atliktas tinkamas triažas ir jau apsilankiusiam pas gydytoją, slaugytoją ar kitą specialistą išaiškėja simptomai ar aplinkybės, leidžiantys įtarti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejį: 5.2.1. pacientas nedelsiant izoliuojamas toje pačioje patalpoje, 5.2.2. kviečiama GMP – 112; 5.2.3. telefonu informuoja registratūros darbuotoją 8-37- 556203 apie situaciją, kad ši informuotų apie GMP atvykimą ir užtikrintų kontaktų su kitais asmenimis išvengimą; 5.2.4. Pranešti direktorei arba vyriausiajai slaugos aministratorei apie atvejį. 5.3. Pacientui išvykus, atliekama pilna dezinfekcija pagal Centro vadovo patvirtintą higienos dezinfekcijos planą. 5.4. Pranešti Centro direktorei ar vyriausiajai slaugos administratorei dėl saviizoliacijos ir kontaktinių asmenų nustatymo. 5.5. Įtariamo asmens sveikatos būkle bei tepinėlio dėl Covid -19 atsakymo rezultatu privalo domėtis pats gydytojas ir esant teigiamam rezultatui pranešti direktorei ir vadovautis higienos instituto medicinos darbuotojų saviizoliacijos gairėmis. (priedas 4, priedas 5 pridedama). VI. DARBUOTOJŲ ASMENS APSAUGOS PRIEMONĖS: 6.1. Centro darbuotojai naudoja reikiamas asmens apsaugos priemones pagal patvirtintus saugos lygius (priedas Nr.1), patvirtintas 2020-04-30 Nr.43 6.2. Personalas apmokomas tinkamai užsidėti, naudoti ir saugiai nusiimti asmens apsaugos priemones( priedas Nr 2), patvirtintas 2020-03-06 Nr.28. 6.3. Medicinines pirštines keisti po kiekvieno kontakto su pacientu, o medicinines kaukes, kai jos sudrėksta bet ne rečiau kaip kas 4 val. 6.4. Nenumatytiems atvejams yra sudarytos IV-V saugumo lygio asmens apsaugos priemonių rinkiniai. Laikomi 201 kabinete. 6.5. Prie laikomų rinkinių yra rekomendacijos, kaip AAP užsidėti, nusiimti, kokiam saugos lygiui priklauso AAP. (priedas 3, SAM patvirtintos asmeninės apsaugos priemonės pagal saugumo lygius). VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 7.1. Siekiant išvengti kryžminės taršos, specialistai, dirbantys ir kitoje ASPĮ, kurioje teikia tiesioginio kontakto su pacientais sveikatos priežiūros paslaugas, tie specialistai Centre etapinio ambulatorinių paslaugų atnaujinimo laikotarpiu teikia tik nuotolines sveikatos priežiūros paslaugas, o specialistams, dirbantiems kitoje ASPĮ su rizikos grupei priklausančiais asmenimis, rekomenduojama rinktis darbą pagrindinėje darbovietėje. 7.2. Duomenys apie ASPĮ apsilankiusių pacientų skaičių kiekvieną dieną fiksuojami registratūros darbuotojų specialiame žurnale ir analizuojami pagal epidemiologinę situaciją. 7.3. Administracija (direktorė, vyriausioji slaugos administratorė) kiekvieną dieną kontroliuoja suteiktų tiesioginių konsultacijų apimtis, vertina epidemiologinę situaciją bei esant reikalui, koreguoja planą. 7.4. Tiesioginio kontakto su pacientu konsultacijų teikimo planavimo mastas Centre mažinamas ne mažiau kaip 50 proc., esant bent vienai iš šių sąlygų: 7.4.1. šalyje patvirtinta po 50 ar daugiau naujų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejų per dieną 3 dienas iš eilės; 7.4.2. šalyje patvirtinta 200 ar daugiau naujų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejų bent 1 dieną. ___________________________________
© PigiosSvetaines.lt