Gyventojų prisirašymo prie pirminės sveikatos priežiūros įstaigos tvarka

 • Asmenų prisirašymą prie pasirinktos gydymo įstaigos ir asmenų, pasirenkančių kitą tos pačios įstaigos gydytoją, registravimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos“, 2001 11 09, Nr. 583 (2001, Nr. 96-3400, 2006, Nr. 107-4071, 2011, Nr. 33-1573, 2011, Nr. 82-4018) . Ši tvarka nustato asmenų prisirašymo prie VšĮ Vilkijos PSPC gydytojų ir asmenų, pasirenkančių kitą įstaigos gydytoją, registravimo bei ambulatorinių kortelių perdavimo kitai, paciento pasirinktai, pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigai vykdymo seką. I. ASMENŲ PRISIRAŠYMO PRIE GYDYMO ĮSTAIGOS REGISTRAVIMAS 1.1. Kiekvienas asmuo (globėjas) gali laisvai pasirinkti arčiausiai jo gyvenamosios vietos esančią ar jam patogiau pasiekiamą pirminę asmens sveikatos priežiūros įstaigą. 1.2. Asmuo (globėjas), norintis prisirašyti prie įstaigos gydytojo, turi kreiptis į gydymo įstaigos medicinos registratores, kurios rekomenduoja prisirašyti prie įstaigos gydytojo (bendrosios praktikos, vidaus ligų ar vaikų ligų) ir nukreipia į 201 kab.prisirašymo procedūrai. 1.3. Asmuo, ( globėjas) už prisirašymo dokumentų tvarkymą įstaigai, kurioje prisirašo, moka 0,29 euro mokestį. 1.4. Asmuo, ( globėjas), anksčiau nei po 6 mėnesių pasirinkęs kitą PASPĮ, už dokumentų tvarkymą ir dokumentacijos persiuntimą jo pasirinktai įstaigai moka 2,90 euro mokestį. Ši nuostata netaikoma Lietuvos Respublikos bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų moksleiviams bei aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentams, studijų laikotarpiu anksčiau nei po šešių mėnesių pasirenkantiems kitą PASPĮ, – jiems ši paslauga teikiama nemokamai. 1.5. Asmuo (globėjas), pasirinkęs įstaigos gydytoją, užpildo „Prašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje" (forma Nr. 025-025-1/a) ir patvirtina parašu.. 1.6. „Prašymas gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje" (forma Nr. 025-025 1/a) ir ,,Prašymas gydytis pas kitą pasirinktos PASPĮ gydytoją“ (F.025-025-2/a) pildomas remiantis asmens tapatybę liudijančiu dokumentu. Nepilnamečių prašymus pasirašo vienas iš tėvų, įtėvių arba globėjų. Jeigu asmuo neraštingas, jo prašymą parašais tvirtina du įstaigos darbuotojai. 1.7. Prisirašiusiųjų prie įstaigos asmenų prašymus registruoja, įtraukia į įstaigos sąrašus, informacinės sistemos"SVEIDRA" Asmens prisirašymo prie asmens sveikatos priežiūros įstaigų kontrolės posistemėje įstaigos informacinių technologijų specialistas. 1.8. Gydymo įstaigos atsakingas asmuo, paskirtas vadovo, registruoja prašymus, prisirašiusiųjų prie gydymo įstaigos asmenų, dėl asmens sveikatos kortelių „Gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir ambulatorinių kortelių, vaikų sveikatos raidos istorijų priėmimo registracijos žurnale" (forma Nr. 025-025-9/a), II. ASMENŲ, PASIRENKANČIŲ KITĄ TOS PAČIOS ĮSTAIGOS GYDYTOJĄ, REGISTRAVIMAS 2.1. Asmuo, pageidaujantis gydytis pas kitą įstaigos gydytoją, pildo „Prašymą gydytis pas kitą pasirinktos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytoją" (forma Nr. 025-025-2/a) ir patvirtina parašu. 2.2. Gydytojui nutraukus darbo santykius su įstaiga, įstaigos vadovo įsakymu gyventojams aptarnauti skiria kitą (-us) gydytoją (-us), jei pacientai nepasirenka kitaip. 2.3. Gydytojui pakeitus specialybę (iš vidaus ar vaikų ligų gydytojo – į bendrosios praktikos gydytojo), pacientai perregistruojami įstaigos vadovo įsakymu. 2.4. Įstaigos administracija skelbia įstaigos registratūroje informaciją apie gydytojų darbo santykių nutraukimą ir specialybės pakeitimą. 2.5. Apie gydytojo darbo santykių nutraukimą arba specialybės pakeitimą prisirašiusius gyventojus informuojama jų pirmo apsilankymo įstaigoje metu ir asmens (globėjo) sutikimas lankytis pas priskirtą gydytoją arba kitą pasirinktą gydytoją registruojamas užpildant „Prašymas gydytis pas kitą pasirinktos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytoją" (forma Nr. 025-025-2/a). 2.6. Prisirašę prie gydymo įstaigos nepilnamečiai ir pasirinkę vaikų ligų gydytoją, jei suėjus 18 metų nepasirinka kitaip gydytojo, direktoriaus įsakymu iš vaikų ligų gydytojų perregistruojami pas vidaus ligų ar šeimos gydytoją. 2.7. Duomenis apie gydytojų pakeitimus toje pačioje įstaigoje, asmenų prašymus lankytis pas kitą gydytoją toje pačioje įstaigoje, registruoja, įtraukia į įstaigos sąrašus, kompiuterines duomenų bazes įstaigos informacinių technologijų specialistas. III. AMBULATORINIŲ KORTELIŲ PERDAVIMO KITAI PACIENTO PASIRINKTAI PASPĮ TVARKA 3.1. Pacientui (globėjui) pasirinkus kitą pirminę asmens sveikatos priežiūros įstaigą jo asmens sveikatos istorija (forma Nr. 025/a) ar vaiko sveikatos raidos istorija (forma Nr. 025-112/a), toliau – ambulatorinė kortelė, perduodama per 3 darbo dienas nuo prašymo („Prašymas dėl ambulatorinių kortelių, vaikų sveikatos raidos istorijų perdavimo" (forma Nr. 025-025-3a)) gavimo dienos paciento (globėjo) pasirinktai įstaigai. 3.2. Prašymai dėl ambulatorinių kortelių perdavimo bei perduodamos ir gaunamos ambulatorinės kortelės registruojamos „Ambulatorinių kortelių, vaikų raidos istorijų perdavimo registracijos žurnale" (forma Nr.025-025-10/a) ir saugomi ambulatorinę kortelę perdavusioje įstaigoje. 3.3. Ambulatorinės kortelės perduodamos sunumeravus visus užpildytus puslapius ir po paskutiniojo gydytojo įrašo pažymėjus perdavimo datą, įstaigos pavadinimą bei ambulatorinės kortelės puslapių skaičių bei tai patvirtinus atsakingo už ambulatorinių kortelių perdavimą ir priėmimą asmens parašu ir įstaigos antspaudu. 3.4. Ambulatorinės kortelės paciento pasirinktai įstaigai siunčiamos registruotu paštu arba per įgaliotąjį asmenį. 3.5. Įstaigos atsakingas už ambulatorinių kortelių perdavimą ir priėmimą asmuo – įstaigos vadovo paskirtas asmuo.
Savo atsiliepimus, nusiskundimus, pasiūlymus. Rašykite čia                      Mus galima rasti ir  
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
© PigiosSvetaines.lt