VšĮ Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centras
PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS STACIONARINIŲ PASLAUGŲ ETAPINIO ATNAUJINIMO IR TEIKIMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. Šis planinių stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų atnaujimo ir teikimo planas nustato stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo apimtis, šių paslaugų teikimo tvarką ir principus, jas teikiančių asmens sveikatos priežiūros specialistų darbo organizavimo tvarką VšĮ Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centre (toliau- Planas). 1.2. Šis planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. V-1018 „Dėl planinių stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo įstaigoje plano rengimo reikalavimų“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas „Dėl palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų teikimo karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo laikotarpiu“ 2020 m. balandžio 10 d. Nr. V-819 ir jo pakeitimai. 1.3. Tikslas: • užkirsti kelią COVID-19 infekcijai patekti į skyrių; • užkirsti kelią COVID-19 infekcijai platinti įstaigoje; • užkirsti kelią COVID-19 infekciją platinti už įstaigos ribų.
​1.4. Atsakomybė:
​1.4.1. Planas yra privalomas visiems VšĮ Vilkijos PSPC palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus darbuotojams, jie supažindinami pasirašytinai. 1.5. Plane naudojami trumpiniai: 1.5.1. Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė - Ligoninė II. LIGONINĖS INFRASTRUKTŪRA 2.1. Teikiamos paslaugos: 2.1.1. Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos, lovų skaičius - 65; 2.1.2. Paliatyviosios pagalbos paslaugos, lovų skaičius - 5; 2.2. Ligoninėje yra du skyriai: 2.2.1. I-as skyrius: skyriuje – 10 palatų, iš jų 2 vienvietės palatos; procedūrinis – 1 kab.; personalo – 1 kabinetas; 2.2.2. II-as skyrius: skyriuje– 10 palatų, iš jų 2 vienvietės palatos; procedūrinis – 1 kab.; personalo – 1 kabinetas; 2.2.3. Gydytojų kabinetas. 2.3. Ligoninėje dirba: 2.3.1. Gydytojai – 3; 2.3.2. Bendrosios praktikos slaugytojai – 13; 2.3.3. Slaugytojų padėjėjos - 13; 2.3.4. Pagalbinis medicinos personalas - 1; 2.3.5. Vyresniosios slaugos administratorės - 2; 2.3.6. Kineziterapeutas - 1; 2.3.7. Masažuotoja – 1; 2.3.8. Socialinės darbuotojos – 2.
III. PASLAUGŲ TIEKIMO TVARKA LIGONINĖJE 3.1. Į Ligoninę stacionarizuojami pacientai: 3.1.1. nuo 10.00 iki 12.00 val., vienam pacientui skiriama 1 valanda, per dieną stacionarizuojama ne daugiau kaip 2 pacientai. 3.1.2. iš kitų stacionarių asmens sveikatos priežiūros įstaigų tik tada, kai prieš perkeliant atliktas COVID-19 tyrimo rezultatas 48 val. laikotarpyje yra neigiamas. 3.1.3. iš kitų stacionarių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurios yra COVID-19 ligos židiniai, tik tuomet, kai prieš pacientą perkeliant du kartus iš eilės, ne trumpesniu kaip 24 val. intervalu COVID-19 tyrimo testai yra neigiami. 3.1.4. Iš pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų: 3.1.4.1. kurių sveikatos būklė atitinka Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos teikimo reikalavimo aprašo, patvirtinto LR SAM 2012 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr 393 ,,Dėl palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų reikalavimų aprašo patvirtinimo”, 18 punktų nuostatų ir, kurie liko be priežiūros dėl juos slaugiusio vienintelio asmens mirties ar jis buvo hospitalizuotas į stacionarinę asmens sveikatos priežiūros įstaigą; 3.1.5. Į Ligoninę stacionarizuojant: 3.1.5.1. būtinas šeimos gydytojo siuntimas (forma 027/a); 3.1.5.2. prieš tai telefonu suderinus su paslaugą teiksiančia Ligoninės skyriaus vyresniąja slaugos administratore atsakinga už pacientų stacionarizavimą; 3.1.5.3. jei yra atliktas COVID-19 tyrimas, kurio rezultatas neigiamas, COVID – 19 tyrimas turi būti atliktas likus ne daugiau kaip 48 val. laikotarpyje ir rezultatas – neigiamas: 3.1.5.3.1. atvykę pacientai su COVID -19 tyrimo neigiamu rezultatu, stacionarizuojami į atskirą palatą ir stebimi 14 dienų, ar nepasireiškė COVID-19 simptomai (temperatūra, šaltkrėtis, kosulys, dusulys). 3.1.5.4. jei COVID – 19 tyrimas neatliktas, pacientas stacionarizuojamas vienvietėje (izoliacinėje) palatoje: 3.1.5.4.1. I- ame skyriuje 309 palatoje; 3.1.5.4.2. II- ame skyriuje 412 palatoje; 3.1.5.4.3. Slaugytoja Pacientui paima ėminį viruso SARS-CO-V-2 tyrimui (tiriant PGR metodu); 3.1.5.4.4. Ligoninės vairuotojas nuveža į LSMUK laboratoriją; 3.1.5.4.5. Gydytoja užpildo siuntimą SPBĮ sistemoje; 3.1.5.4.6. Gavus COVID -19 tyrimo neigiamą atsakymą, pacientas perkeliamas į kitą palatą stebimas 14 dienų, ar nepasireiškė COVID-19 simptomai (temperatūra, šaltkrėtis, kosulys, dusulys). 3.1.5.4.7. Gavus COVID -19 tyrimo teigiamą atsakymą, kviečiama GMP ir suderinus pervežama į aktyviojo gydymo įstaigą. (Kauno klinikinę ligoninę infekcinių ligų skyrių). Vadovautis algoritmu: Pacientų, kuriems stacionare pasireiškė ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos klinika, ištyrimo ir priežiūros algoritmas.
​ Priedas 2. 3.1.6. Planinės stacionarinės paslaugos neteikiamos pacientams, turintiems kvėpavimo takų infekcijos simptomų, Ligoninės atsakingas darbuotojas (skyriaus vysrenioji slaugos administratorė) dieną prieš planinę hospitalizaciją nurodytu kontaktiniu telefonu susisiekia su pacientu, ar jo artimuoju, ir pasiterirauja, ar šis neturi simptomų pagal klausimyną Priedas 1., kuris įklijuojamas į ligos istoriją (forma Nr.003/a) 3.2. Pacientų stacionarizavimas: 3.2.1. Atvykusiems į Ligoninę pacientams matuojama kūno temperatūra, užpildoma apklausa Priedas 1 dėl COVID- 19 epidemiologinės situacijos, jei stebima ≥ 370 C, informuojama, kad paslauga nebus teikiama; 3.2.2. Pacientai planinei hospitalizacijai patenka tik keltuvu; 3.2.3. Paciento palydovai/ artimieji į skyrius neįleidžiami, pacientą priima personalas; 3.2.4. Maksimalus pacientų skaičius palatoje – 3, išlaikant minimalų plotą 1 lovai palatoje – 7 kv.m. Palatoje tarpai tarp šalia esančių lovų, tarpai tarp lovų galų turi būti tokie, kad būtų užtikrinta galimybė laisvai judėti, slaugyti pacientą. Palatų durys turi būti uždarytos; 3.2.5. Gydytojai pacientui vizituoja ne mažiau 2 kartus savaitėje, o esant poreikiui – dažniau; 3.2.6. Slaugytoja gydytojo paskirtas procedūros atlieka paciento palatoje; 3.2.7. Ligoninės virtuvėje pagamintas maistas teikiamas kiekvienam pacientui individualiai jų palatoje; 3.2.8. Stacionarizuotiems pacientams galima naudotis bendro naudojimo dušais, tualetais; 3.2.9. Ligoninės skyrių personalas įspėja pacientus nesiburiuoti koridoriuje prie televizoriaus, nesilankyti ne savo palatose, skatinami likti palatoje, laikantis bent 1-2 m. atstumo vienas nuo kito; 3.2.10. Pacientai apmokomi laikytis asmens higienos taisyklių (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo). Slaugytojų padėjėjos stebi, ar pacientai tai įsisavino ir vykdo; 3.2.11. Kiekvienoje palatoje sukomplektuotos rankų higienos ir dezinfekcijos priemonės, rekomendacijų plakatai; 3.2.12. Pacientams kūno temperatūra matuojama 2 kartus paroje. Esant reikalui - dažniau. 3.3. Stacionaro pacientai, kuriems pasireiškė ūmiai kvėpavimo takų infekcijai būdingi simptomai, izoliuojami į atskirą izoliavimo palatą tame pačiame skyriuje ir kviečiama GMP ir suderinus pervežama į aktyviojo gydymo įstaigą. (Kauno klinikinę ligoninę infekcinių ligų skyrių). Vadovautis algoritmu: Pacientų, kuriems stacionare pasireiškė ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos klinika, ištyrimo ir priežiūros algoritmas. Priedas 2. 3.3.1. Identifikavus COVID – 19 atvejį ligoninėje, darbuotojai praneša tiesioginiui vadovui ir Centro direktorei ir vadovaujamasi LR SAM 2020-04-09 rekomendacijomis „Dęl sąlytį su COVID – 19 atveju turėjusių asmenų valdymo|, skelbiamomis LR SAM tinklalapyje. Rekomendacijos pridedamos.
IV. PERSONALO DARBO ORGANIZAVIMAS 4.1. Darbuotojai: 4.1.1. į Ligoninę įeina per šoninį įėjimą skirtą „darbuotojams“; 4.1.2. prie įėjimo rankas dezinfekuoja „Sterisoll‘ dezinfektantu; 4.1.3. persirengia darbuotojų rūbinėje; 4.1.4. visiems darbuotojams atėjusiems į darbo pamainą, matuojama kūno temperatūra. 4.2. Ligoninėje personalas privalo dėvėti II lygio asmens apsaugos priemones (toliau -AAP), Priedas Nr 3.: 4.2.1. vienkartinė medicines kaukė keičiama kai sudrėksta, užsiteršia ir ne rečiau negu kas 4 valandas, respiratoriai naudojami iki 6val.; 4.2.2. Vienkartinės pirštinės (keičiamos po kiekvieno paciento aptarnavimo arba po skirtingų procedūrų tam pačiam pacientui). 4.3. Darbuotojai pasirašytinai yra apmokyti apsirengimo, nusirengimo procedūros. Priedas 4 ir Priedas 5. 4.4. Asmens apsaugos priemonių apsirengimo patalpoje iškabinta atmintinė, kurioje nurodyta apsirengimo, nusirengimo veiksmų seka., kokiems atvejams reikalingi asmens apsaugos priemonių rinkiniai. 4.5. Ligoninės skyrių II lygio ir suformuoti į paketus IV lygio AAP yra sudėtos tam skirtoje vietoje: 4.5.1. I-o skyriaus – procedūriniame kabinete; 4.5.2. II skyriaus- procedūriniame kabinete. 4.6. Karantino metu darbuotojams patartina kuo mažiau lankytis viešuose vietose, stebėti sveikatos būklę, riboti savo kontaktus su kitais žmonėmis. 4.7. Skyrių darbo grafikai sudaromi siekiant, kad skyriuje dirbtų minimalus darbuotojų skaičius, galintis užtikrinti sklandų skyriaus darbą ir kontaktų atsekamumą. Darbo grafikus tvirtina įstaigos direktorė. 4.8. Draudžiamas nebūtinas I ir II skyrių darbuotojų tarpusavio kontaktas. 4.9. Ligoninės skyriuose karantino metu nevykdomos bendros vizitacijos, atsisakoma nebūtinų tiesioginių konsultacijų, kitų susibūrimų.
V. PATALPŲ VALYMAS IR DEZINFEKCIJA 5.1. Patalpos vėdinamos 4 kartus dienoje (7 val., 12 val., 16 val., 21 val.), 10 min. plačiai atveriamos durys ir langai. 5.2. Ligoninės skyriuose patalpų valymas, dezinfekcija atliekama tris kartus dienoje esant poreikiui ir dažniau vadovaujantis Centro direktorės patvirtintu higienos dezinfekcijos planu, 2020 5.3. Dušo patalpos valomos du kartus per dieną, ir tuoj pat, kai pacientas pasinaudoja. 5.4. Atliekant valymo dezinfekcijos procedūras naudojamos tos cheminės priemonės, kurios aprašytos skyriaus valymo dezinfekcijos plane. VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 6.1 Ligoninėje paslaugų teikimas turi būti vykdomas griežtai laikantis suderinto plano. 6.2 Visi darbuotojai su planu supažindinami pasirašytinai. 6.3 Ligoninėje skyriuose vykdoma lovų užimtumo stebėsena. Perduodami duomenys organizuojančiai įstaigai, dėl lovų užimtumo duomenų pateikimo atsakinga vyriausioji slaugos administratorė el. paštu duomenys@vlk.lt ir organizavimas@kaunoklinikos.lt. 6.4 Epidemiologinei situacijai šalyje neblogėjant paslaugų apimtis didinama. 6.5 Paslaugų teikimo planavimas skyriuje stabdomas, nustačius COVID-19 ligos protrūkį (du ar daugiau tarpusavyje susiję COVID-19 ligos atvejai) skyriuje.
© PigiosSvetaines.lt